اعتماد در جامعه؛ از گذشته تا کنون

اعتماد در جامعه؛ از گذشته تا کنون
اعتماد کردن بین آدم ها از گذشته تا کنون چه تغییراتی داشته است؟ساختارها...