دیتا یا داده

دیتا یا داده
متنی جالب از کتاب نفحات نفت