از Hype Cycle چه می دانید؟

از Hype Cycle چه می دانید؟
چرخه محبوبیت یا Hype Cycle، نموداری است که مراحل زمانی محبوب شدن یک فن...