با هوش مصنوعی یک قدم جلوتر از مصرف کنندگان باشید!

با هوش مصنوعی یک قدم جلوتر از مصرف کنندگان باشید!
پیش بینی رفتار مصرف کننده قابل انجام است در صورتی که خروجی های جدید ا...