الگوریتم‌ها در برابر نوع بشر

الگوریتم‌ها در برابر نوع بشر
آیا الگوریتم‌هایی که کتاب می‌خوانند معنای نهفته در آن را می‌فهمند؟