الگوریتم ژنتیک: تکامل طی چند نسل

الگوریتم ژنتیک: تکامل طی چند نسل
در الگوریتم ژنتیک با اعمال تغییراتی اندک، طی نسل های متوالی به موجودی...