مکعب داده در علم داده چیست؟

مکعب داده در علم داده چیست؟
فرض کنید چهار جدول داریدجدول 1) مشخصات مشتری ها را نگاه می دارد.جدول 2...