تهدیدهای دیپ‌فیک برای انتخابات آینده

تهدیدهای دیپ‌فیک برای انتخابات آینده
کمیته امنیتی کنگرۀ آمریکا نظر کارشناسان را در مورد تهدید امنیت‌ملی و...