یادگیری ماشین

تقریبا می شود گفت هرکسی تعریف خودش را از یادگیری ماشین دارد، اما از یا...