اتصال بین پایگاه داده اوراکل و R Language

برای برقراری اتصال بین پایگاه داده اوراکل و R Language و انتقال داده...