Data is Future

Data is Future
این شعاری هست که من برای کامیونیتی دیتا در نظر گرفتم. جایی که برنامه ن...