بازاریابی هوش مصنوعی (Ai Marketing) چیست؟

بازاریابی هوش مصنوعی (Ai Marketing) چیست؟
استفاده از هوش مصنوعی در بازاریابی راهی برای بهبود و یا ایجاد فرایند ه...