واریانس در یادگیری ماشین

واریانس در یادگیری ماشین
تعریف واریانس و انحراف از معیار در آمارواریانس چیست؟ میزان پخش شدن رکو...