بررسی دو مفهوم under-fitting و over-fitting در یادگیری ماشین

بررسی دو مفهوم under-fitting و over-fitting در یادگیری ماشین
در این پست می خواهیم به دو مفهوم بسیار مهم over-fit و under-fit بپرداز...