داده بزرگ چیست

داده بزرگ چیست
نتیجه تحلیل داده های بزرگداده های بزرگ زمینه خاصی برای تحلیل، پردازش و...