بسته psych در R Language

اولین گام در یادگیری ماشین و مهندسی داده، بررسی مجموعه داده های موجود...