تحلیل شبکه‌های اجتماعی در داده کاوی

در ارائه انجام شده توسط خانم مهندس حصارکی(@elibugy) در رویداد اسکیل آپ...