چه‌طوری Data Analysis رو شروع کنیم؟(Road Map CMD1)

چه‌طوری Data Analysis رو شروع کنیم؟(Road Map CMD1)
افراد زیادی Data Analysis رو دوست دارند اما نمی‌دونند باید از کجا شروع...