قطعه‌بندی معنایی(Semantic Segmentation) تصاویر توسط کتابخانه جدید دانشگاه MIT

قطعه‌بندی معنایی(Semantic Segmentation) تصاویر توسط کتابخانه جدید دانشگاه MIT
اگر با تصاویر و پردازش تصویر کار کرده باشید احتمالا به قطعه‌بندی تصاوی...