مجموعه داده ای در یادگیری ماشین چیست؟

مجموعه داده ای در یادگیری ماشین چیست؟
در این پست می آموزید که یک مجموعه داده ای چیست و چه اصطلاحاتی در آن به...