مفاهیم بنیادی کوواریانس و همبستگی در یادگیری ماشین

مفاهیم بنیادی کوواریانس و همبستگی در یادگیری ماشین
اغلب داده کاوی به یکپارچه سازی داده ها یعنی ادغام داده ها از چندین منب...