همبستگی یا correlation

همبستگی یا Correlation در بسیاری از کارهای داده کاوی کاربرد دارد و برا...