ماشین‌های خودآگاه

ماشین‌های خودآگاه
گیلیو تونونی روانپزشک ایتالیایی میگوید: خودآگاهی کمیتی بنیادی است که د...