معرفی رشته علوم‌داده دانشگاه شهید بهشتی

معرفی رشته علوم‌داده دانشگاه شهید بهشتی
امسال برای اولین بار گرایش علوم‌داده ذیل رشته کارشناسی ارشد ریاضی کارب...