چه کسی واقعا پشت تلفن است؟ همسرم یا دستیار شخصی همسرم؟

چه کسی واقعا پشت تلفن است؟ همسرم یا دستیار شخصی همسرم؟
در خانه نشسته اید و مشغول خوردن یک لیوان قهوه داغ هستید. تلفن زنگ می ز...