دوچرخه الکترونیک و هوشمند؛ لازمه زندگی نوین شهری

دوچرخه الکترونیک و هوشمند؛ لازمه زندگی نوین شهری
بررسی روند حمل و نقل ، لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی و لوازم نقلیه پ...