دیتاست بنچ مارک یادگیری عمیق(بخش دوم)

دیتاست بنچ مارک یادگیری عمیق(بخش دوم)
معرفی دیتاست های بنچ مارک یادگیری عمیق