دیتاست بنچ مارک یادگیری عمیق(بخش سوم)

دیتاست بنچ مارک یادگیری عمیق(بخش سوم)
معرفی دیتاست های بنچ مارک یادگیری عمیق