کامپیوتر های جا افتاده!

کامپیوتر های جا افتاده!
کامپیوتر های جا افتاده!بچه که بودم یادمه مامانم همیشه پشت پنجره آشپزخو...