پنج سال بعد از فیلم “برای آن زن(HER)” چقدر به تحقق یافتن محتوای آن نزدیک هستیم؟

پنج سال بعد از فیلم “برای آن زن(HER)” چقدر به تحقق یافتن محتوای آن نزدیک هستیم؟
ما از متخصصین می‌پرسیم که چقدر محتمل است که ما به‌زودی مانند فیلم اسپ...