پکیج های جهانی پردازش زبان طبیعی روگردان از زبان فارسی

پکیج های جهانی پردازش زبان طبیعی  روگردان از زبان فارسی
استنفوردپردازش متون زبان فارسی کاری دشوار است، نبود ساختار درست جملات...