پیشبینی سری های زمانی به وسیله کتابخانه پیشگوی فیسبوک (Prophet)

پیشبینی سری های زمانی به وسیله کتابخانه پیشگوی فیسبوک (Prophet)
یکی از ابزارهایی که ما در مرکز تحقیقات هوش پارت از آن استفاده می کنیم...