چطوری کپچای سیستم گلستان رو با کمک یادگیری ماشین بشکنیم؟

چطوری کپچای سیستم گلستان رو با کمک یادگیری ماشین بشکنیم؟
همه‌ی ما از کپچا (CAPTCHA) فراری ایم - همون تصاویر مزاحمی رو میگم که ن...