تابع هدف در ماشین بردار پشتیبان : راهکار جریمه کردن و دوری از بیش برازش

تابع هدف در ماشین بردار پشتیبان : راهکار جریمه کردن و دوری از بیش برازش
بررسی عملکرد و نقاط ضعف و قوت ماشین بردار پشتیبان