یادگیری ماشین (بخش اول) - معرفی

یادگیری ماشین (بخش اول) - معرفی
یادگیری ماشین یک حوزه مطالعاتی است که به ماشین ها توانایی یادگیری می د...