داده های مرتب (Tidy Data)، پایتون، پانداس

داده های مرتب (Tidy Data)، پایتون، پانداس
یکی از مفاهیم Data science که خیلی ها با آن آشنا نیستند مفهوم داده های...