شبکه‌های عصبی مصنوعی

شبکه‌های عصبی مصنوعی
شبکه‌های عصبی مصنوعی یک مدل‌سازی بی‌نظیر در تقویت نظریه محاسباتی ذهن