ساخت یک توصیه کننده فیلم با استفاده از ماتریس factorizaton در ML.NET (قسمت6)

ساخت یک توصیه کننده فیلم با استفاده از ماتریس factorizaton  در ML.NET (قسمت6)
ایجاد ، ذخیره و استفاده از یک مدل یادگیری ماشین برای ساخت recommendati...