نانس (Nonce) در بلاک چین چیست ؟

نانس (Nonce) در بلاک چین چیست ؟
شبکه‌‌های بلاک چین‌‌ از روش‌‌های پیچیده‌‌ای برای حفظ داده‌‌ها و امنیت...