خانواده apply

از مهمترین دلايل زمان طولانی اجرای برنامه ها، وجود حلقه زياد يا حلقه ه...