آینده از آن بات ها است

آینده از آن بات ها است
مقدمهسعی دارم تو این مقاله دو دست مخاطب رو با این چالش ها آشنا کنم .دس...