آیا حافظه مختص انسان است؟

آیا حافظه مختص انسان است؟
آیا از بیماری آلزایمر می ترسید؟ خب، حق دارید. ترسناک هم هست. و فکر میک...