الگوریتم‌های اجماع - Consensus Algorithms

الگوریتم‌های اجماع - Consensus Algorithms
الگوریتم اجماع چیست؟برای دستیابی به توافق بر روی یک مقدار داده ای واحد...