انتخاب ویژگیها براساس همبستگی و p-value

انتخاب ویژگیها براساس همبستگی و p-value
زمانی که یک دیتاست رو در اختیار داریم ممکنه اطلاعات زیادی رو در اختیار...