ایجاد داشبورد با plotly و dash

ایجاد داشبورد با plotly و dash
در ادامه پست قبلی در خصوص نحوه ساخت داشبورد با plotly و dash به مثال ز...