معماری داده‌های توییتر، یا چگونه توییتر این حجم از داده‌ها و ترافیک سنگین را تحمل می‌کند؟

معماری داده‌های توییتر، یا چگونه توییتر این حجم از داده‌ها و ترافیک سنگین را تحمل می‌کند؟
چند وقت پیش در حال خواندن کتاب Designing Data Intensive Application از...