الگوریتم های فراابتکاری و داده کاوی

الگوریتم های فراابتکاری و داده کاوی
همه چیز از مقاله On Meta-heuristics in Optimization and Data Analysis....