دیپ مایند، یاد میگیرد آتاری بازی کند!

دیپ مایند، یاد میگیرد آتاری بازی کند!
در این ویدئوی کوتاه (1:47) و جذاب، می بینیم که چطور الگوریتم DeepMind...