استفاده از ELMO برای طبقه بندی

استفاده از ELMO برای طبقه بندی
در این بخش معرفی از مدلELMO خواهیم داشت به همراه پروژه طبقه بندی با اس...