کرونا و هوش مصنوعی: دوربین های تشخیص هویت جای پای خود را باز می کنند.

کرونا و هوش مصنوعی: دوربین های تشخیص هویت جای پای خود را باز می کنند.
تکنولوژی های تشخیص هویت به کمک هوش مصنوعی، در پسِ چند صدمیلیون دوربین...